Citeste Biblia în ordinea desfasurarii evenimentelor! Part 4 – Noul Testament


Iar aici este cronologia scrierii faptelor Noului Testament. Sau format Word .Cronologia Evenimentelor din NT

Cronologia Evenimentelor din Evanghelii

 1. Prefaţa şi Dedicarea lui Luca (Lc 1:1-4)
 2. Introducerea lui Ioan (In 1:1-18)
 3. Genealogia lui Isus potrivit lui Mt (Mt 1:1-17)
 4. Genealogia potrivit lui Luca (Lc 3:24-38)
 5. Anunţarea naşterii lui Ioan (Lc 1:5-25)
 6. Anunţarea naşterii lui Isus (Lc 1:26-38)
 7. Vizita Mariei la Elisabeta (Lc 1:39-56)
 8. Naşterea şi începutul vieţii lui Ioan Botezătorul (Lc 1:57-80) 6 Î Hr
 9. Anunţul naşterii lui Isus trimis lui Iosif (Mt 1:18-25)
 10. Naşterea lui Isus (Lc 2:1-7) (5 Î Hr)
 11. Naşterea lui Isus anunţată de îngeri păstorilor (Lc 2:8-20)
 12. Circumcizia, Serviciul de la Templu şi Numirea lui Isus (Lc 2:21-39)
 13. Magii vizitează pe Isus (Mt 2:1-12)
 14. Fuga în Egipt şi uciderea copiilor din Betleem (Mt 2:13-18) (4 Î Hr)
 15. Reîntoarcerea lui Isus din Egipt în Nazaret (Mt 2:19-23)
 16. Isus locuieşte la Nazaret şi vizita la Ierusalim la vârsta de 12 ani (Luca 2:40-52) (8 AD)
 17. Ioan Botezătorul. Persoana şi Mesajul. (Mt 3:11-12, Mc 1:1-8, Luca 3:1-18) (26 AD)
 18. Botezul lui Isus (Mt 3:13-171:9-11, Luca 3:21-22)

Anul 27 AD

 1. Ispitirea lui Isus (Mt 4:1-11, Mc 1:12-13, Luc 4:1-13) (27 AD)
 2. Prima mărturie a lui Ioan despre Isus (Ioan 1:19-34)
 3. Primii ucenici (Ioan 1:35-51)
 4. Prima minune a lui Isus, în Cana Galileei (Ioan 2:1-11)
 5. Primul domiciliu al lui Isus – la Capernaum (Ioan 2:12)
 6. Curăţarea templului (Ioan 2:13-25)
  Isus şi Nicodim (Ioan 3:1-21)
 7. Prima misiune în Iudeea. A doua mărturie a lui Ioan Botezătorul despre Isus (Ioan 3:22-36)
 8. Motivul retragerii în Galileea (Mt 4:12, Mc 1:14, Luca 4:14-15)
  Isus şi Samariteana (Ioan 4:5-42)
  Venirea în Galileea (Luca 4:14, Ioan 4:43-45)
 9. Înregistrări generale ale primelor învăţături (Mt 4:17, Mc 1:14, Lc 4:14-15)
 10. A doua minune din Cana (In 4:46-54)
 11. Domiciliul temporar al lui Isus în Capernaum (Mt 4:13-16)
 12. Isus cheamă 4 pescari să devină ucenici (lângă Capernaum)(Mt 4:18-22, Mc 1:16-20, Lc 5:1-11)
 13. Vindecarea unui demonizat în sinagogă (În Capernaum) (Mc 1:21-28, Lc 4:31-37)
 14. Vindecarea soacrei lui Petru şi a multor altora (În Capernaum) (Mt 8:14-17, Mc 1:29-34, Lc 4:38-41)
 15. Isus vindecă un lepros şi stârneşte mult entuziasm (Într-un oraș din Galileea) (Mt 8:2-4, Mc 1:40-45, Lc 5:12-16)
 16. Isus vindecă un paralitic în Capernaum (Mt 9:2-8, Mc 2:1-12, Lc 5:17-26)
 17. Chemarea lui Matei (În sau lângă Capernaum) Mt 9:9, Mc 2:13-14, Lc 5:27-28)
 18. Isus vindecă în ziua de Sabat şi îşi apără minunea (posibil la Sărbătoarea de Paste la Ierusalim) (Ioan 5:1-47)

  Anul 28 AD

 19. Isus apără pe ucenicii care au luat grâu să mănânce în ziua de Sabat (Probabil pe drumul de întoarcere de la Ierusalim în Galileea) (Mt 12:1-8, Mc 2:23-28, Lc 6:1-5)
 20. Isus apără vindecarea omului cu mâna uscată (Probabil Galileea) (Mt 12:9-14, Mc 3:1-6, Lc 6:6-11)
 21. Isus vindecă mulţimi de oameni lângă Marea Galileei (Mt 12:15-21, Mc 3:7-12)
 22. După rugăciune Isus alege pe cei 12 apostoli (Mt 10:2-4, Mc 3:13-19, Lc 6:12-16)
 23. Introducerea Predicii de pe Munte (Mt 5:1-2, Lc 6:17-20)
  Fericirile (promisiuni pentru urmaţii lui Mesia) (Mt 5:3-12, Lc 6:20-26)
  Influenţa şi datoria urmaţilor lui Mesia (Mt 5:13-16)
  Relaţionarea învăţăturii lui Mesia la Vechiul Testament (Mt 5:17-48, Lc 6:27-36)
  Dărnicia, Rugăciunea şi postul făcut cu sinceritate (Mt 6:1-18)
  Siguranţa comorilor cereşti în contrast cu anxietatea (Mt 6:19-34)
  Legea privind judecarea (Mt 7:1-6, Lc 6:37-42)
  Regula de Aur (Mt 7:12, Lc 6:31)
  Cele două căi şi profeţii falşi (Mt 7:13-23, Lc 6:43-45)
  Concluzii şi aplicabilitatea: cei doi constructori (Mt 7:24-29, Lc 6:46-49)
 24. Vindecarea slujitorului centurionului (la Capernaum) (Mt 8:1-13, Lc 7:1-10)
 25. Isus învie fiul văduvei din Nain (Lc 7:11-17)
 26. Întrebarea lui Ioan Botezătorul şi răspunsul primit (Galileea) (Mt 11:2-30, Lc 7:18-35)
 27. Ungerea picioarelor lui Isus în casa fariseului (Galileea) (Lc 7:36-50)
 28. Călătoria spre Galileea (Lc 8:1-3)
 29. Acuzaţiile de blasfemie ale Iudeilor (Galileea) (Mt 12:22-37, Mc 3:19-30, Lc 11:14-23)
 30. Mustrarea căutătorilor de semne (Galileea, aceeași zi) (Mt 12:38-45, Lc 11:24-36)
 31. Învăţătura lui Isus despre adevărata mamă şi fraţi. (Galileea, aceeași zi) (Mt 12:46-50, Mc 3:31-35, Lc 8:19-21)
 32. Cina la un fariseu. Isus denunţă această sectă (Lc 11:37-54)
 33. Primul grup de pilde (Lângă Lacul Galileei). Introducerea lor (Mt 13:1-3, Mc 4:1-2, Lc 8:41-56)
  Pilda semănătorului (Mt 13:3-23, Mc 4:3-25, Lc 8:5-18)
  Pilda seminţei care creşte de la sine (Mc 4:26-29)
  Pilda neghinei semănate în grâu (Mt 13:24-30)
  Pilda bobului de muştar şi a aluatului (Mt 13:31-35, Mc 4:30-34)
  Explicarea pildei neghinei (Mt 13:36-43)
  Pilda comorii ascunse, perlei şi năvodului (Mt 13:44-53)
 34. Isus linişteşte furtuna (Marea Galileei, aceaşi zi) (Mt 8:18-27, Mc 4:35-41, Lc 8:22-25)
 35. Isus vindecă doi demonizaţi din Gadara (Mt 8:28-34, 9:1, Mc 5:1-21, Lc 8:26-40)
 36. Prânzul lui Mt. Discursul despre post (Capernaum) (Mt 9:10-17, Mc 2:15-22, Lc 5:29-39)
 37. Fiica lui Iair şi vindecarea unei femei (Capernaum) (Mt 9:18-26, Mc 5:22-43, Lc 8:41-56)
 38. Vindecarea unui orb şi a unui mut (probabil Capernaum) (Mt 9:27-34)
 39. Vizita lui Isus la Nazaret şi respingerea Lui (Mt 13:54-58, Mc 6:1-6, Lc 4:16-31)

  Anul 29 AD

 40. Al treilea circuit în Galileea. Instruirea şi trimiterea celor 12 ucenici (Mt 9:35 – 10:42, Mc 6:6-13, Lc 9:1-6)
 41. Irod Antipa presupune că Isus este Ion Botezătorul (Mt 14:1-12, Mc 6:14-29, Lc 9:7-9)
 42. Întoarcerea ucenicilor şi retragerea pe malul estic al Lacului Galileei (Mt 14:13, Mc 6:30-32, Lc 9:10, In 6:1)
  Hrănirea celor 5000. (Mt 14:13-21, Mc 6:33-44, Lc 9:11-17, In 6:2-14)
  Cei 12 ucenici încearcă să se întoarcă. Isus merge pe apă (Mt 14:22-36, Mc 6:45-56, in 6:15-21)
 43. Discursul despre adevărata hrană şi adevăraţii ucenici. Mărturia lui Petru (Sinagoga din Capernaum) (In 6:22-71)
 44. Isus nu ajunge la al treilea Paști. Scribii Îi reproşează (Galileea, probabil Capernaum) (Mt 15:1-20, Mc 7:1-23, In 7:1)
 45. A doua retragere din teritoriul lui Irod (Mt 15:21, Mc 7:24)
 46. Vindecarea fiicei unei femei Feniciană (Regiunea Tir şi Sidon) (Mt 15:22-28, Mc 7:25-30)
 47. O altă evitarea a teritoriului lui Irod (Mt 15:29, Mc 7:31)
 48. Vindecarea surdului care vorbea greu şi hrănirea celor 4000 (Mt 15:30-38, Mc 7:32 – 8:9)
 49. Aluatul Fariseilor. Un orb este vindecat (Mt 15:39 – 16:12, Mc 8:10-26)
  Marea mărturie a lui Petru (lângă Cezarea lui Filip) (Mt 16:13-20, Mc 8:27-30, Lc 9:18-21)
  Prevestirea Morţii. Mustrarea de către Petru (Mt 16:21-28, Mc 8:31, Mc 9:1 – 10:27)
  Schimbarea la faţă. Despre Ilie (Mt. Hermon) (Mt 17:1-13, Mc 9:2-13, Lc 9:28-36)
  Vindecarea unui băiat demonizat (Cezarea lui Filip) (Mt 17:14-20, Mc 9:14-29, Lc 9:37-43)
 50. Revenirea în Galileea. Prevestirea patimilor (Mt 17:22-23, Mc 9:30-32, Lc 9:43-45)
 51. Isus plăteşte tributul (Capernaum, toamna 29 AD) (Mt 17:24-27)
 52. Ambiţiile false Versus atitudinea Inocentă a copiilor (Capernaum, toamna
  29 AD
  ) (Mt 18:1-14, Mc 9:33-50, Lc 9:46-50)
 53. Păcatul şi iertarea dintre fraţi (Toamnă, 29AD) (Mt 18:15-36)
 54. Fraţii lui Isus Îl sfătuiesc să meargă la Ierusalim (Galileea, probabil Capernaum) (In 7:2-9)
 55. Călătoria în ascuns la Ierusalim (prin Samaria. Probabil Septembrie,
  29 AD
  ) (Lc 9:51-56, In 7:10)
 56. Sacrificiul pentru urmarea lui Isus (Samaria) (Lc 9:57-62)
 57. În Templul la sărbătoarea Corturilor (Octombrie,
  29 AD
  ) (Ioan 7:11-52)
 58. Femeia prinsă în adulter (Ierusalim) (In 7:53, In 8:1-11)
 59. Declaraţiile Mesianice întâmpinate cu încercarea de a-L ucide cu pietre (Ierusalim, Octombrie
  29 AD
  ) (In 8:12-59)
 60. Agitaţia pe seama omului născut orb (Ierusalim) (In 9:1-41)
 61. Misiunea şi întoarcerea celor 70 ucenici (Probabil Iudeea, Octombrie, 29 AD) (Lc 10:1-24)
 62. Discursul despre Păstorul cel Bun (Ierusalim, Decembrie, 29AD) (In 10:1-24)
 63. Parabola Bunului Samaritean (Probabil Iudeea) (Lc 10:25-37)
 64. Isus. Musafir la Maria şi Marta (Betania, lângă Ierusalim) (Lc 10:38-42)
 65. Învăţătură despre rugăciune şi încurajări (Probabil Iudeea) (Lc 11:1-13)

  Anul 30 AD

 66. Avertizări despre ipocrizie, anxietate, starea de veghe şi revenirea Lui (Galileea) (Lc 12:1-59)
 67. Nevoia de pocăinţă. Pilda smochinului neroditor (Lc 13:1-9)
 68. Vindecare în ziua de Sabat. Sămânţa Bobului de muştar şi Aluatul (Probabil Perea) (Lc 13:10-21)
 69. Sărbătoarea dedicări Templului. Iudeii încearcă să ucidă pe Isus cu pietre, dar El se retrage în Perea (In 10:22-42)
 70. Poarta Strâmtă. Avertizări împotriva lui Irod. (Perea) (Lc 13:22-35)
 71. Cina cu un fariseu. Vindecarea în Sabat şi trei lecţii sugerate de eveniment (Probabil Perea) (Lc 14:1-24)
 72. Costul uceniciei trebuie lut în calcul (Probabil Perea) (Lc 14:25-35)
 73. Al doilea Mare grup de pilde (Probabil în Perea) Introducere (Lc 15:1-2)

  Pilda oiţei pierdute (Lc 15:3-7)

  Pilda monezi pierdute (Lc 15:8-10)

  Pilda Fiului Risipitor (Lc 15:11-32)

  Pilda Administratorului necredincios (Lc 16:1-18)

  Pilda bogatului şi al lui Lazăr (Lc 16:19-31)

  Despre ofense. Credinţa şi Slujirea (Lc 17:1-10)

 74. Din Perea în Betania. Învierea lui Lazăr (In 11:146)
 75. Retragerea înainte de decretul Sanhedrinului (Sobor) (Ierusalim şi Efraim în Iudeea) (In 11:47-54)
 76. Călătoria la Ierusalim. Cei 10 leproşi. Despre Împărăţie (hotarul Samariei şi Galileei) (Lc 17:11-37)
 77. Pilda văduvei insistente (Lc 18:1-8)
 78. Pilda Vameşului şi a Fariseului (Lc 18:9-14)
 79. Călătoria spre Ierusalim. Despre divorţ (Mt 19:1-12 . Mc 10:1-12)
 80. Binecuvântarea copiilor. Despre copii şi atitudinea lor. (În Perea) (Mt 19:13-15 . Mc 10:13-16 . Lc 18:15-17)
 81. Tânărul bogat. Efemeritatea bogăţiilor. Răsplata sacrificiului. Pilda lucrătorilor în vie (În Perea) (Mt 19:16-30 . Mc 10:17-31 . Lc 18:18-30)
 82. Prevestirea patimilor. Mustrarea ambiţiilor (În Perea) (Mt 20:17-28 . Mc 10:3245 . Lc 18:31-34)
 83. Vindecarea lui Bartimeu (Ierihon) (Mt 20:29-34 . Mc 10:46-52 . Lc 18:3543)
 84. Zacheu. Pilda talanţilor. Călătoria spre Ierusalim (Ierihon) (Lc 19:1-28)
 85. Isus este uns cu mir şi este celebrat în Betania (Mt 26:6-13 . Mc 14:3-9 . In 11:55-57. In 12:1-11)
 86. Intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim (Mt 21:1-17. Mc 11:1-11 . Lc 19:29-44 . In 12:12-19)
 87. Smochinul este blestemat . Curăţarea Templului (Mt 21:12-19 . Mc 11:12-18 . Lc 19:45-48)
 88. Găsirea Smochinului Uscat. (Mt 21:20-22 . Mc 11:19-25 . Lc 21:37-38)
 89. Al treilea grup de pilde:
  Introducere (Mt 21:23-27. Mc 11:27-33 . Lc 20:1-8)
  Pilda celor doi fii. (Mt 21:28-32)
  Pilda vierilor necredincioşi (Mt 21:33-46 . Mc 12:1-12 . Lc 20:9-19)
  Pilda Nunţii Fiului de Împărat (Mt 22:1-14)
 90. Farisei şi Irodineii cer tributul (Mt 22:15-22 . Mc 12:13-17. Lc 20:20-26)
  Saduceii întreabă despre înviere (Mt 22:23-33 . Mc 12:18-27. Lc 20:27-39)
  Un învăţat întreabă despre cea mai mare poruncă (Mt 22:34-40 . Mc 12:34-38 . Lc 20:40)
  Întrebare lui Isus la care nimeni nu poate să răspundă (Mt 22:4146 . Mc 12:35-37. Lc 20:41-44)
 91. Ultimul discurs al lui Isus. Denunţarea cărturarilor şi a fariseilor (Mt 23:1-39 . Mc 12:3840 . Lc 20:45-47)
 92. Observarea celor care dădeau bani la templu. Văduva săracă (Mc 12:4144 . Lc 21:14)
 93. Grecii caută pe Isus. Profeţia că El va atrage pe toţi oamenii la El (In 12:20-50)
 94. Profeţia despre distrugerea Ierusalimului (Mt 24:1-28 . Mc 13:1-23 . Lc 21:5-24)
 95. A doua venire a lui Isus (Mt 24:29-51 . Mc 13:24-37. Lc 21:25-37)
 96. Concluzii de la discursul lui Isus. Pilda fecioarelor şi a talanţilor. Judecata finală. (Mt 25:1-46)
 97. Profeţiile lui Isus, Complotul conducătorilor. Iuda negociază vinderea lui Isus (Mt 26:1-16 . Mc 14:1-11 . Lc 22:1-6)
 98. Pregătirea Paştelui, Grija ucenicilor pentru succesorul lui Isus (Mt 26:17-20 . Mc 14:12-17. Lc 22:7-30)
 99. Masa Pascală. Isus spală picioarele ucenicilor (In 13:1-20)
 100. Trădarea lui Iuda şi prevestirea lepădării lui Petru (Mt 26:21-35 . Mc 14:18-31 . Lc 22:21-38 . In 13:21-38)
 101. Instituirea Cinei Domnului (Mt 26:26-29 . Mc 14:22-25 . Lc 22:19-20 . 1Co 11:23-26)
 102. Discursul de rămas bun (In 14:1-16:33)
 103. Rugăciunea lui Isus (Ierusalim. Joi seara) (In 17:1-26)
 104. Plecarea în Getismani şi agonia de acolo. (Mt 26:3046 . Mc 14:2642 . Lc 22:3946 . In 18:1)
 105. Isus este trădat, legat şi părăsit (Mt 26:47-56 . Mc 14:43-52 . Lc 22:47-53 . In 18:2-11)
 106. Prima etapă a judecării lui Isus. Înfăţişarea la Ana (In 18:12-23)
 107. A doua etapă a judecării lui Isus. Isus este condamnat de Caiafa şi Sanhedrim (Mt 26:57-68 . Mc 14:53-65
  Lc 22:54-65 . In 18:24)
 108. Petru neagă pe Isus de trei ori (Mt 26:58-75 . Mc 14:54-72 . Lc 22:54-62 . In 18:15-27)
 109. Al treilea stadiu al judecării lui Isus. Isus este condamnat oficial de Sanhedrim (Mt 27:1-2 . Mc 15:1 . Lc
  22:66-71 . Joh 18:28)
 110. Prima etapă a judecării romane. Isus înainte lui Pilat pentru prima dată (Mt 27:11-14 . Mc 15:2-5 . Lc
  23:2-5 . In 18:28-38)
 111. A doua etapă a judecării lui Isus. Isus înaintea lui Irod Antipa (Lc 23:6-12)
 112. A treia etapă judecării lui Isus. Pilat pronunţă sentinţa crucificării deşi cu reţinere (Mt 27:15-30 . Mc
  15:6-19 . Lc 23:13-25 . In 19:1-16)
 113. Regretul şi sinuciderea lui Iuda (Mt 27:3-10 . Act 1:18-19)
 114. Crucificarea
  Drumul spre cruce (Mt 27:31-34 . Mc 15:20-23 . Lc 23:26-33 . In 19:17)
  Isus este răstignit şi dezvăluit ca Mesia. Primele trei semne din primele trei ore. (Mt 27:35-44 . Mc 15:24-32 . Lc 23:33-43 . In 19:18-27)
  Întunericul de trei ore. După alte patru scurte conversaţii, Isus îşi dă duhul. Lucruri ciudate care se întâmplă după moartea Lui (Mt 27:45-56 . Mc 15:33-41 . Lc 23:44-49 . In 19:28-30)
  Moartea lui Isus este confirmată. Îngroparea lui Isus în mormânt (Mt 27:57-66 . Mc 15:42-47. Lc 23:50-56 . In 19:31-42)
 115. Îngerii anunţă învierea unor femei. Petru şi Ioan intră în mormântul gol. (Mt 28:1-8 . Mc 16:1-8 . Lc 24:1-
  12 . In 20:1-10)
 116. Primele două apariţii ale lui Isus, Înviat. Învierea este anunţată ucenicilor. (Ierusalim. Duminică
  dimineaţă) (Mt 28:9-10 . Mc 16:9-11 . Lc 24:9-11 . In 20:11-18)
 117. Garda de la mormânt raportează învierea conducătorilor evrei (Mt 28:11-15)
 118. A treia şi a patra apariţie a lui Isus (Duminică după amiază) (Mc 16:12-13 . Lc 24:13-35 . 1Co 15:5)
 119. A cincea apariţie a lui Isus (Ierusalim. Duminică seara) (Mc 16:14 . Lc 24:36-43 . In 20:19-25)
 120. A şasea apariţie a lui Isus (Duminică, după 1 săptămână de la înviere) (In 20:26-31 . 1Co 15:5)
 121. A şaptea apariţie a lui Isus (Marea Galileei) (In 21:1-25)
 122. A opta apariţie a lui Isus (pe un munte din Galileea) (Mt 28:16-17. 1Co 15:6)
 123. Enunţarea Marii Porunci (pe munte în Galileea) (Mt 28:18-20 . Mc 16:15-18 . Lc 24:46-47)
 124. A noua şi a zecea apariţie a lui Isus (Ierusalim) (Lc 24:44-49 . Act 1:3-8)
 125. Ridicarea la Cer (Mt Măslinilor, Între Ierusalim şi Betania) (Mc 16:19-20 . Lc 24:50-53 . Act 1:9-12)
 126. Apariţia lui Isus după ridicarea la Cer (1Co 15:8)

Cronologia faptelor de la Înălţare la Cer la Revelaţia lui Ioan

30 AD Înălţarea la cer Fapte 1
30 AD Matias este ales prin tragere la sorţ Fapte 1:12
30 AD Duhul Sfânt vine la Pentecost Fapte 2
30 AD Petru vindecă şi predică Fapte 3
30 AD Petru şi Ioan, arestaţi şi eliberaţi Fapte 4
30 AD Credincioşii împart tot ce au între ei Fapte 4:32
30 AD Moartea lui Anania şi Safira Fapte 5
30 AD Apostolii predică şi vindecă Fapte 5:11
31 AD Cuvântarea lui Ştefan şi uciderea lui cu pietre Fapte 6, 7
31 AD Saul persecută Biserica Fapte 8
31 AD Filip în Samaria Fapte 8:3
31 AD Simon vrăjitorul Fapte 8:9
31 AD Filip şi Etiopianul Fapte 8:26
34 AD Convertirea lui Saul Fapte 9
37 AD Petru predică neamurilor Fapte 10, 11
42 AD Barnaba este trimis în Antiohia Fapte 11:22
42 AD Petru este eliberat din închisoare de un înger Fapte 12
44 AD Irod Agripa moare Fapte 12:20
45 AD Iacov îşi scrie scrisoarea Iacov 1 – 5
48 AD Prima călătorie misionară a lui Pavel Fapte 13
48 AD Pavel predică în Psidia Antiohiei Fapte 13:14
48 AD Pavel şi Barnaba în Iconia Fapte 14
48 AD Pavel şi Barnaba în Listra şi Derbe Fapte 14:8
48 AD Pavel şi Barnaba se întoarce în Antiohia Siriei Fapte 14:21
48 AD Revenirea în Antiohia Fapte 14:24
48 AD Conciliul de la Ierusalim Fapte 15
49 AD A doua călătorie misionară a lui Pavel Fapte 15:36
49 AD Pavel în Filipi Fapte 16
49 AD Pavel în Tesalonic, Berea, Atena Fapte 17
51 AD Pavel în Corint Fapte 18
51 AD Pavel scrie Tesalonicenilor 1 Tes. 1 – 5
52 AD Pavel scrie din nou Tesalonicenilor 2 Tes. 1 – 3
54 AD Pavel în Efes Fapte 19
54 AD Pavel scrie Corintenilor 1 Cor 1 – 16
54 AD Pavel scrie Galatenilor Gal 1 – 6
57 AD Pavel în Macedonia şi Grecia Fapte 20
57 AD Pavel scrie Romanilor Rom 1 – 16
57 AD Pavel scrie din nou Corintenilor 2 Cor 1 – 13
59 AD Pavel revine la Ierusalim Fapte 21 – 23
60 AD Pavel închis în Cezarea Fapte 24
62 AD Pavel înaintea lui Festus Fapte 25
62 AD Pavel înaintea lui Agripa Fapte 26
62 AD Îmbarcarea pentru Roma Fapte 27
62 AD Naufragiul Fapte 27:13
62 AD Acostarea forţată în Malta Fapte 28
62 AD Pavel predică la Roma Fapte 28:11
62 AD Pavel scrie Efesenilor Efeseni 1 – 6
62 AD Pavel scrie Filipenilor Filipeni 1 – 4
62 AD Pavel scrie Colosenilor Coloseni 1 – 4
62 AD Pavel scrie lui Filimon Filimon 1
63 AD Pavel scrie lui Timotei 1 Timotei 1 – 6
64 AD Petru scrie prima lui Epistolă 1 Petru 1 – 5
66 AD Pavel scrie lui Titus Tit 1 – 3
67 AD Pavel scrie din nou lui Timotei 2 Timotei 1 – 4
67 AD Petru scrie a doua lui Epistolă 2 Petru 1 – 3
68 AD Scrisoarea către Evrei Evrei 1 – 13
68 AD Iuda scrie Epistola Iuda 1
90 AD Ioan scrie prima lui Epistolă 1 Ioan 1 – 5
92 AD Ioan scrie a doua lui Epistolă 2 Ioan 1
94 AD Ioan scrie a treia lui Epistolă 3 Ioan 1
95 AD Revelaţia lui Ioan la Patmos Revelaţia 1 – 22

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s